OHAITensorHandleArray


OH_AI_TensorHandleArray

概述

张量数组结构体,用于存储张量数组指针和张量数组长度。

起始版本:

9

相关模块:

MindSpore

汇总

成员变量

成员变量名称 描述
handle_num 张量数组长度。
handle_list 指向张量数组的指针。

结构体成员变量说明

handle_list

OH_AI_TensorHandle* OH_AI_TensorHandleArray::handle_list
1

描述:

指向张量数组的指针。

handle_num

size_t OH_AI_TensorHandleArray::handle_num
1

描述:

张量数组长度。