MenuItemGroup


MenuItemGroup

该组件用来展示菜单MenuItem的分组。

说明:

该组件从API Version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。

子组件

包含MenuItem子组件。

接口

MenuItemGroup(value?: MenuItemGroupOptions)

参数:

参数 类型 必填 参数描述
value MenuItemGroupOptions 包含设置MenuItemGroup的标题和尾部显示信息。
名称 类型 必填 描述
header ResourceStr | CustomBuilder 设置对应group的标题显示信息。
footer ResourceStr | CustomBuilder 设置对应group的尾部显示信息。

示例

详见Menu组件示例