slot插槽


slot插槽

说明:

从API Version 7 开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。

默认插槽

自定义组件中通过slot标签来承载父组件中定义的内容,使用slot标签可以更加灵活的控制自定义组件的内容元素,使用方式如下:

<!-- comp.hml -->
<div class="item"> 
  <text class="text-style">下面使用父组件定义的内容</text> 
  <slot></slot> 
</div>
1
2
3
4
5

引用该自定义组件方式如下:

<!-- xxx.hml --> 
 <element name='comp' src='../common/component/comp.hml'></element> 
 <div class="container"> 
  <comp>
   <text class="text-style">父组件中定义的内容</text> 
  </comp> 
 </div>
1
2
3
4
5
6
7

具名插槽

当自定义组件中需要使用多个插槽时,可通过对插槽命名的方式进行区分,当填充插槽内容时,通过声明插槽名称,将内容加到对应的插槽中。

<!-- comp.hml -->
<div class="item"> 
  <text class="text-style">下面使用父组件定义的内容</text> 
  <slot name="first"></slot>
  <slot name="second"></slot> 
</div>
1
2
3
4
5
6

引用该自定义组件方式如下:

<!-- xxx.hml --> 
 <element name='comp' src='../common/component/comp.hml'></element> 
 <div class="container"> 
  <comp>
   <text class="text-style" slot="second">插入第二个插槽中</text> 
   <text class="text-style" slot="first">插入第一个插槽中</text>
  </comp> 
 </div>
1
2
3
4
5
6
7
8

说明:

name 和 slot 属性不支持绑定动态数据。