@system.cipher (加密算法)


@system.cipher (加密算法)

说明:

本模块首批接口从API version 3开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。

从API version 9开始废弃, 建议使用@ohos.security.cryptoFramework的Cipher替代。

导入模块

import cipher from '@system.cipher';
1

CipherResponse

调用cipher接口后,返回的内容。

系统能力:SystemCapability.Security.Cipher

名称 类型 可读 可写 说明
text string 返回的内容。

CipherRsaOptions

调用cipher rsa方法时,传入的参数。

系统能力:SystemCapability.Security.Cipher

名称 类型 必填 说明
action string 加密类型,可选项有:
1. encrypt 加密
2. decrypt 解密
text string 待加密或解密的文本内容。待加密的文本内容应该是一段普通文本,长度不能超过 keySize / 8 - 66,其中 keySize 是密钥的长度(例如密钥长度为 1024 时,text 不能超过 62 个字节)。待解密的文本内容应该是经过 base64 编码的一段二进制值。base64 编码使用默认风格。
key string 加密的密钥,RSA的密钥。加密时key为公钥,解密时key为私钥。
transformation string RSA算法的填充项,默认为RSA/None/OAEPWithSHA256AndMGF1Padding。
success (data: CipherResponse) => void 接口调用成功的回调函数。
fail (data: string, code: number) => void 接口调用失败的回调函数。
complete () => void 接口调用结束的回调函数。

CipherAesOptions

调用cipher aes方法时,传入的参数。

系统能力:SystemCapability.Security.Cipher

名称 类型 必填 说明
action string 加密类型,可选项有:
1. encrypt 加密
2. decrypt 解密
text string 待加密或解密的文本内容。待加密的文本内容应该是一段普通文本。待解密的文本内容应该是经过 base64 编码的一段二进制值。base64 编码使用默认风格。
key string 加密或解密使用到的密钥,经过 base64 编码后生成的字符串。
transformation string AES算法的加密模式和填充项,默认AES/CBC/PKCS5Padding。
iv string AES加解密的初始向量,经过base64编码后的字符串,默认值为key值。
ivOffset string AES加解密的初始向量偏移,默认值0,仅支持0。
ivLen string AES加解密的初始向量字节长度,当前为预留字段,默认值16,仅支持16。
success (data: CipherResponse) => void 接口调用成功的回调函数。
fail (data: string, code: number) => void 接口调用失败的回调函数。
complete () => void 接口调用结束的回调函数。

cipher.rsa

rsa(options: CipherRsaOptions): void

RSA 算法加解密。

系统能力: SystemCapability.Security.Cipher

参数:

参数名 类型 必填 说明
options CipherRsaOptions rsa加解密需要设置的参数

示例:

export default {
 rsa() {
  cipher.rsa({
   //加密
   action: 'encrypt',
   //待加密的文本内容
   text: 'hello',
   //base64编码后的加密公钥
   key:
   'MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCx414QSP3RsYWYzf9mkBMiBAXo\n' +
   '6S7Lpva1fKlcuVxjoFC1iMnzD4mC0uiL4k5MNi43J64c7dbqi3qAJjdAtuwQ6NZJ\n' +
   '+Enz0RzmVFh/4yk6lmqRzuEFQqhQqSZzaLq6sq2N2G0Sv2Xl3sLvqAfe2HNm2oBw\n' +
   'jBpApTJ3TeneOo6Z5QIDAQAB',
   success: function(data) {
    console.log(`handling success:${data.text}`);
   },
   fail: function(data, code) {
    console.log(`### cipher.rsa encrypt fail ### ${code}:${data}`);
   },
   complete: function() {
    console.log(`operation complete!`);
   }
   });
   cipher.rsa({
    //解密:
    action: 'decrypt',
    //待解密的内容,是base64编码后的一段二进制值,解密后是文本内容“hello”
    text:
    'EPeCFPib6ayKbA0M6oSywARvFZ8dFYfjQv3nY8ikZGtS9UHq2sLPvAfpeIzggSiCxqbWeCftP1XQ\n' +
    'Sa+jEpzFlT1qoSTunBbrYzugPTajIJDTg6R1IRsF/J+mmakn0POVPvi4jCo9wqavB324Bx0Wipnc\n' +
    'EU5WO0oBHo5l4x6dTpU=',
     //base64编码后的解密私钥
     key:
    'MIICXgIBAAKBgQCx414QSP3RsYWYzf9mkBMiBAXo6S7Lpva1fKlcuVxjoFC1iMnz\n' +
    'D4mC0uiL4k5MNi43J64c7dbqi3qAJjdAtuwQ6NZJ+Enz0RzmVFh/4yk6lmqRzuEF\n' +
    'QqhQqSZzaLq6sq2N2G0Sv2Xl3sLvqAfe2HNm2oBwjBpApTJ3TeneOo6Z5QIDAQAB\n' +
    'AoGBAKPNtoRQcklxqo+2wQP0j2m3Qqnib1DggjVEgb/8f/LNYQSI3U2QdROemryU\n' +
    'u3y6N3xacZ359PktTrRKfH5+8ohmHGhIuPAnefp6bLvAFUcl4t1xm74Cow62Kyw3\n' +
    'aSbmuTG98dxPA1sXD0jiprdtsq2wQ9CoKNyY7/d/pKoqxNuBAkEA4GytZ60NCTj9\n' +
    'w24jACFeko5YqCFY/TTLoc4SQvWtFMnimRPclLZhtUIK0P8dib71UFedx+AxklgL\n' +
    'A5gjcfo+2QJBAMrqiwyCh3OQ5DhyRPDwt87x1/jg5fy4hhete2ufSf2FoQCVqO+w\n' +
    'PKoljdXmJeS6rGgzGibstuHLrP3tcIho4+0CQD3ZFWzF/xq0jxKlrpWhnJuNCRfE\n' +
    'oO6e9yNvVA8J/5oEDSOcmqSNIp4+RhbUx8InUxnCG6Ryv5aSFu71pYcKrPkCQQCL\n' +
    'RUGcm3ZGTnslduB0knNF+V2ndwzDUQ7P74UXT+PjurTPhujFYiuxCEd6ORVnEOzG\n' +
    'M9TORIgdH8MjIbWsGnndAkEAw9yURDaorE8IYPLF2IEn09g1uzvWPs3phDb6smVx\n' +
    '8GfqIdUNf+aCG5TZK/kXBF1sqcsi7jXMAf4jBlejVbSVZg==',
     success: function(data) {
      console.log(`handling success:${data.text}`);
     },
     fail: function(data, code) {
      console.log(`### cipher.rsa encrypt fail ### ${code}:${data}`);
     },
     complete: function() {
      console.log(`operation complete!`);
     }
    });
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

cipher.aes

aes(options: CipherAesOptions): void

AES 算法加解密。

系统能力: SystemCapability.Security.Cipher

参数:

参数名 类型 必填 说明
options CipherAesOptions aes加解密需要设置的参数

示例:

export default {
 aes() {
  cipher.aes({
   //加密
   action: 'encrypt',
   //待加密的文本内容
   text: 'hello',
   //base64编码后的密钥
   key: 'NDM5Qjk2UjAzMEE0NzVCRjlFMkQwQkVGOFc1NkM1QkQ=',
   transformation: 'AES/CBC/PKCS5Padding',
   ivOffset: '0',
   ivLen: '16',
   success: function(data) {
    console.log(`handling success:${data.text}`);
    },
   fail: function(data, code) {
    console.log(`### cipher.rsa encrypt fail ### ${code}:${data}`);
    },
   complete: function() {
    console.log(`operation complete!`);
   }
  });
  cipher.aes({
   //解密:
   action: 'decrypt',
   //待解密的内容,是base64编码后的一段二进制值
   text: '1o0kf2HXwLxHkSh5W5NhzA==',
    //base64编码后的密钥
    key: 'NDM5Qjk2UjAzMEE0NzVCRjlFMkQwQkVGOFc1NkM1QkQ=',
    transformation: 'AES/CBC/PKCS5Padding',
    ivOffset: '0',
    ivLen: '16',
    success: function(data) {
     console.log(`handling success:${data.text}`);
    },
    fail: function(data, code) {
     console.log(`### cipher.aes encrypt fail ### ${code}:${data}`);
    },
    complete: function() {
     console.log(`operation complete!`);
    }
   });
 }
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45